preskoči na sadržaj
Vijesti

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

Temeljem Odluke školskog odbora, KLASA: 003-07/20-01/12, URBROJ: 2168-18/10-20-3 od 21. listopada 2020. godine, raspisan je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice koji je objavljen u Narodnim novinama broj 118/20 i na mrežnim stranicama škole dana 28. listopada 2020. godine. 

Tekst natječaja možete pogledati OVDJE.  

 


REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
EKONOMSKA ŠKOLA PULA
52100 Pula


KLASA: 003-07/20-01/12
URBROJ: 2168-18/10-20-4
U Puli, 21. listopada 2020.


Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19), članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 94/13,136/14 -RUSRH,152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 105. Statuta, školski odbor Ekonomske škole

Pula raspisuje
 

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete:

 

 1. ima završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
 1. sveučilišni diplomski studij ili
 2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 3. specijalistički diplomski stručni studij
 4. položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 1. uvjete propisani člankom 106. Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 2. najmanje osam (8) godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

 

Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.


Za kandidate za koje je utvrđena ispunjenost natječajnih uvjeta Školski odbor provodi vrednovanje dodatnih kompetencija.

 

Ravnatelj/ica se imenuje na pet godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji su obvezni steći pedagoške kompetencije),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je kandidat oslobođen od obveze polaganja stručnog ispita,
 • uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu i vrsti poslova u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama,
 • potvrdu o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz da se u trenutku podnošenja prijave na natječaj protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi izdan u vrijeme trajanja natječaja,
 • program rada za mandatno razdoblje,
 • dokaze o dodatnim kompetencijama koje se vrednuju, ukoliko ih ima.

 

Dodatne kompetencije za ravnatelja/icu dokazuju se sljedećom dokumentacijom:

 1. poznavanje stranog jezika:
 • diploma ili druga javna isprava o završenom studiju engleskog jezika,
 • potvrda, uvjerenje ili drugom isprava o stupnju poznavanja engleskog jezika prema razinama Zajedničkog europskog referentnog okvira, izdanom od ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika (A1,A2, B1, B2, C1, C2 stupanj)
 1. osnovne digitalne vještine:
 • diploma ili druga isprava o završenom studiju iz polja Informacijskih i komunikacijskih znanosti
 • uvjerenje ili druga javna isprava o stjecanju digitalnih vještina, izdana od ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti (osnovni i napredni stupanj ECDL)
 1. iskustvo rada na projektima:
 • potvrda, uvjerenje ili druga isprava o radu na projektu.

 

Svi dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,108/95,108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13,152/14 , 39/18, 32/20) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf


Kandidati/kinje prijavom na natječaj daju suglasnost za obradu osobnih podataka navedenih na svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu:

Ekonomska škola Pula

Kovačićeva 3

52100 Pula
s obveznom naznakom na prednjoj strani zatvorene omotnice „Za natječaj za izbor ravnatelja -ne otvarati".
 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 
Predsjednica školskog odbora

Lorena Žufić, prof.Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Iva Dadić   datum: 28. 10. 2020.

POPIS

PRONAĐI SE!

POPIS UČENIKA 1948.-2020.

Za pretragu kliknite na sličicu iznad 


Kalendar
« Prosinac 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Korisni linkovi
Korisne poveznice

Stručni časopisi

Dnevni tisak
 • Glas Istre


Vrijeme

Anketa (mala)
Posjetitelji weba, vi ste...
Državna matura


Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 4. 2010.

Ukupno: 1078891
Danas: 51

Upitnik

Koliko znaš o zdravoj prehrani provjeri OVDJE wink


Tražilica
preskoči na navigaciju